कर्जे - ४०.५२ कोटी ते ४२.६१ कोटी

नफा - 1.97 कोटी ते 1.80 कोटी

राखीव निधी - 8.28 कोटी ते 8.89 कोटी

शेअर्स- 15.18 कोटी ते 15.95कोटी

ठेवी - 22.09 कोटी ते 24.61 कोटी

गुंतवणूक- 4.68 कोटी ते 5.10 कोटी

प्रमुख सुविधा

  • कर्ज उपलब्ध
  • त्वरित सेवा
  • अधिक विश्वसनीय
  • R.T.G.S
  • सुशिक्षित कर्मचारी
  • कर्ज रक्कम विमा
  • N.E.F.T

Our Inspiration :-

Our Leaders :-

स्व. डॉ बापूजी साळुंखे

स्व. सौ. सुशीला देवी साळुंखे

श्री अभय कुमार साळुंखे

सौ शुभांगी गावडे