Our Inspiration  : –

स्व. डॉ बापूजी साळुंखे

स्व. सौ. सुशीला देवी साळुंखे

Our Leaders  : –

श्री अभय कुमार साळुंखे

सौ शुभांगी गावडे