तातडीचे कर्ज (व्याज दर 12.50%)

मूळ पगार + महागाई भत्ता * 10% * 20 
कमाल कर्ज रु. 20, 000